THÔNG BÁO TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG ĐỂ PHÒNG CHỐNG COVID-19